Jongeren vanaf 16 jaar

Jongeren en hun gezin kunnen zich aanmelden voor gesprekstherapie. We proberen samen
met de jongere woorden en betekenis te geven aan zijn/ haar/hun ervaringswereld. Verontrustend
gedrag, overspoelende emoties alsook de afwezigheid van emoties krijgen betekenis
in therapie.
De context van de jongere is in de therapie een belangrijke focus. Via deze weg proberen
we de mogelijkheden/ krachten van de jongere en het gezin aan te wenden om wat moeilijk
loopt opnieuw in beweging te krijgen. We trachten hierbij dicht bij de noden en behoeften
van de jongere te blijven.

"Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen."
Jacques Yves Cousteau

Tijdens het kennismakingsgesprek trachten we samen met de jongere te exploreren welke plaats het gezin kan innemen in psychotherapie. De jongere kan een individueel traject starten waar de ouders af en toe in betrokken worden. De gesprekken kunnen ook steeds doorgaan met het hele gezin, de ouder(s) en/of andere belangrijke betrokkenen. Moeilijkheden/ klachten bij de jongere staan meestal niet helemaal op zichzelf. Gezinsgesprekken richten zich onder andere op de onderlinge interacties, relaties en de hieraan gekoppelde gevoelens. De gezinsleden kunnen zich bewuster worden van de wijze waarop zij met elkaar in interactie gaan en op welke manier dit samenhangt met de aanmeldingsklachten. Elk gezinslid krijgt hierdoor de de mogelijkheid om zijn/ haar verantwoordelijkheid op te nemen tijdens het therapeutische traject.

Indien de jongere dit wenst, kan ook de school betrokken worden. Van zodra de jongere 18 is, kan hij/zij/die ook zelfstandig (zonder je ouders of andere belangrijke opvoedingsfiguren) aankloppen bij Binnenruimte.

Tijdens het therapeutische traject kan de mogelijkheid van een verwijzing besproken worden zoals meer specifieke psychodiagnostiek, een consultatie bij een kinderpsychiater,
een groepstherapeutisch aanbod..

We werken, indien nodig, nauw samen met de verwijzer zoals huisarts, CLB..

U kan terecht bij